Monday, December 8, 2014

Social English 5

Social English 5

         สัปดาห์สุดท้ายสำหรับ สำหรับการอบรมหลักสูตร Social  English สำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จังหวัดมุกดาหาร 

         ในวันสุดท้าย นี้มีเนื้อหาที่จะเรียน  เริ่มด้วยการเรียนเรื่องคำศัพท์และประโยคที่จะใช้ ณ ที่ทำการไปรษณีย ฝึกฟังครูอ่านให้ฟัง และฝึกพูด พูดตามครู และมีการฝึกตั้งคำถาม

       และมี วลีอังกฤษ สำหรับฝึกและทบทวนเมื่อจบแล้ว ยามคิดคำศัพท์ไม่ได้ มีพจนานุกรม  


ณ ที่ทำการไปรษณีย์

 คำศัพท์และประโยค
                              ที่มาhttps://sites.google.com/site/jatupornmabangcru/
THE POST OFFICE. ที่ทำการไปรษณีย์
Are there any letters for me today? วันนี้มีจดหมายสำหรับฉันบ้างไหม?
Is there any mail for me today? วันนี้มีจดหมายสำหรับฉันบ้างไหม?
Has the postman come yet? บุรุษไปรษณีย์มาหรือยัง?
What time does the postman usually come round? ปกติบุรุษไปรษณีย์มากี่โมง?
How many deliveries are there per day? ในวันหนึ่งมีจดหมายมาส่งกี่เที่ยว?
There were several registered letters this morning. เช้านี้มีจดหมายลงทะเบียนหลายฉบับ
I signed for them. ฉันเซ็นรับเอง
There was no mail in the afternoon. ไม่มีจดหมายมาส่งในตอนบ่าย 
Where can I post this letter? ฉันส่งจดหมายฉบับนี้ได้ที่ไหน?
Would you mail this letter for me? คุณช่วยส่งจดหมายฉบับนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหม?
Is there a letter box nearby? แถวนี้มีตู้ไปรษณีย์ไหม?
When is the next collection? เขาจะมาเก็บจดหมายครั้งต่อไปเวลาไหน?
You've just missed the last collection. คุณพลาดการเก็บจดหมายครั้งสุดท้าย
How many collections are there per day? มีการเก็บจดหมายวันละกี่ครั้ง?
This is for local mail and that's for foreign mail. นี่สำหรับส่งภายในประเทศและนั่นสำหรับส่งต่างประเทศ
Are there any collections on Sunday? มีการเก็บจดหมายในวันอาทิตย์ไหม?
Where is the nearest post office? ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน?
Is the post office open? ที่ทำการไปรษณีย์เปิดหรือยัง?
The General Post Office is open all night. ที่ทำการไปรษณีย์กลางเปิดทำการตลอดคืน
What time does the post office close? ที่ทำการไปรษณีย์ปิดกี่โมง?
I'd like to send this letter by airmail. ฉันอยากจะส่งโป๊สต์การ์ดเหล่านี้โดยทางเมล์อากาศ
I'd like to send these postcards by seamail. ฉันอยากจะส่งโป๊สต์การ์ดเหล่านี้โดยทางเรือ
How long will they take to get there? จะใช้เวลานานสักเท่าไหร่จึงจะไปถึงที่จุดหมาย?
Sorry, is this the wrong counter? ขอโทษ ไม่ใช่ที่โต๊ะนี้หรือ?
Which is the counter for stamps, please? โต๊ะไหนที่ขายแสตมป์
Can I have 10 fifty cent stamps, please? ขอแสตมป์ดวงละ 50 เซ็นต์ให้ฉันสิบดวง
I'd like 100 stamps at 20 satang each. ฉันต้องการแสตมป์ดวงละ 20 สตางค์หนึ่งร้อยดวง
I've run out of stamps. แสตมป์ของฉันหมดพอดี
Are there enough stamps on this letter? แสตมป์ที่ปิดบนจดหมายฉบับนี้พอไหม?
Returned for insufficient postage. ส่งคืนเพราะติดแสตมป์ไม่พอ
Do you collect stamps? คุณสะสมแสตมป์หรือเปล่า?
This is a special issue in honour of……. นี่เป็นแสตมป์ที่ออกเป็นพิเศษเนื่องในโอกาส.....

(นี่เป็นแสตมป์ที่ออกพิเศษเพื่อเป็นเกียรติแด่.....)
He has a very valuable stamp collection. เขาสะสมแสตมป์ที่มีค่าเอาไว้มาก
What's the postage to London? อัตราค่าไปรษณีย์ไปลอนดอนเท่าไร?
You'll have to go to the next counter for stamps. คุณต้องไปซื้อแสตมป์ที่โต๊ะถัดไป
Stamps are over at that counter. แสตมป์มีอยู่ที่โต๊ะนั้น
Which counter for registered letters, please? โต๊ะไหนสำหรับลงทะเบียนจดหมาย?
Can I register this parcel? ฉันจะลงทะเบียนห่อพัสดุนี้ได้ไหม?
Can I have a receipt, please? ฉันขอใบเสร็จรับเงินด้วย
Can I insure this parcel? ฉันจะประกันห่อพัสดุนี้ได้ไหม?
What's the value of these goods? ของนี้มีมูลค่าเท่าไร?
What are the contents of this parcel? มีอะไรบรรจุอยู่ในห่อพัสดุนี้?
Can I send this parcel abroad? ฉันจะส่งห่อพัสดุนี้ไปต่างประเทศได้ไหม?
You'll have to make a customs declaration. คุณต้องไปแจ้งที่เจ้าหน้าที่ศุลกากร
Samples, no commercial value. ตัวอย่าง ไม่มีค่าทางการค้า
Can you fill this from in. ช่วยกรอกแบบฟอร์มนี้ด้วย
Where is the parcel going to? ห่อพัสดุนี้จะส่งไปที่ไหน?
What's the addressee's name? ผู้รับชื่ออะไร?
Put the name of the sender here, please. กรุณาเขียนชื่อผู้ส่งตรงนี้ด้วย
I'll put this parcel on the scales. ฉันจะชั่งน้ำหนักห่อพัสดุนี้ก่อน
How much does it weigh? หนักเท่าไร?
Is it over the limit? เกินอัตราที่กำหนดไว้หรือเปล่า?
What's the maximum weight allowed? น้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตให้เท่าไร?
I'll send you the books by parcel post. ฉันจะส่งหนังสือให้คุณทางพัสดุไปรษณีย์
What's the postage on this parcel? ค่าส่งพัสดุห่อนี้เท่าไร
This package is too large to post. พัสดุห่อนี้ใหญ่เกินไปที่จะส่งทางไปรษณีย์
This letter is overweight. จดหมายฉบับนี้มีน้ำหนักเกิน
Can I have a dozen air-letters please. ฉันอยากได้แอร์เล็ตเตอร์สัก 1 โหล
Have you got some airmail envelopes? คุณมีซองจดหมายแอร์เมล์บ้างไหม?
I'd like some ordinary writing paper, not airmail, please. ฉันต้องการกระดาษเขียนจดหมายธรรมดาไม่ใช่กระดาษแอร์เมล์
I'd like to send this letter 'express'. ฉันต้องการส่งจดหมายฉบับนี้อย่าง "ด่วน" 
How much faster will it get there? จะถึงจุดหมายเร็วขึ้นสักเท่าไร?
None of these envelopes are sealed. ซองจดหมายเหล่านี้ไม่ได้ปิดผนึกเลยสักฉบับเดียว
Can I have some plain writing paper, please? ฉันอยากได้กระดาษเขียนจดหมายธรรมดาสัก 2-3 แผ่นได้ไหม?
Shall I send him a note on company heading? ฉันจะส่งข้อความถึงเขาในกระดาษที่มีชื่อของบริษัทได้ไหม?
Can I send this as printed matter? ฉันจะส่งไปอย่างสิ่งตีพิมพ์ได้ไหม?
Where's the counter for payments? โต๊ะจ่ายเงินอยู่ที่ไหน?
I'd like to cash this postal order, please. ฉันต้องการขึ้นเงินธนาณัติฉบับนี้
Sign here, please. กรุณาเซ็นชื่อตรงนี้
Have you any from of identification? คุณมีบัตรประจำตัว (แสดงตัว) ไหม?
Can I send a postal order to Chiengmai, please? ฉันจะส่งธนาณัติไปเชียงใหม่ได้ไหม?
You can have your mail sent to the Poste Restante. คุณต้องส่งจดหมายของคุณไปยังแผนกเก็บจดหมายและพัสดุภัณฑ์
Have you any letters for this name? คุณมีจดหมายส่งถึงชื่อนี้บ้างไหม?
Can I leave a forwarding address, please? ฉันจะให้ที่อยู่ล่วงหน้าไว้ได้ไหม?
Can I send a cable, please? ฉันจะส่งโทรเลขได้ไหม?
Can I have an inland cable from, please? ฉันต้องการแบบฟอร์มโทรเลขภายในประเทศสัก 1 แผ่น
Can I have a cable from for abroad? ฉันต้องการแบบฟอร์มโทรเลขต่างประเทศสัก 1 แผ่น
What's the minimum amount of words allowed in a telegram? ในโทรเลขจะต้องใช้คำอย่างน้อยกี่คำ?
What's the rate per word? อัตราค่าโทรเลขคำละเท่าไร?
Do you want to send it ordinary or urgent? คุณต้องการส่งแบบธรรมหรือด่วน
I want to send an urgent cable to Singapore. ฉันต้องการส่งโทรเลขด่วนไปสิงคโปร์
How long will it take? จะใช้เวลานานเท่าใด?
Can I prepay the reply? ฉันจะจ่ายค่าโทรเลขตอบไว้ล่วงหน้าได้ไหม?
Would you write down the name and address of the sender, please. คุณกรุณาเขียนชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งด้วย
How many words are there in a letter telegram? มีคำกี่คำในจดหมายโทรเลข (โทรพิมพ์) ฉบับหนึ่ง
Where can I send a cable from? ฉันจะส่งโทรเลขได้ที่ไหน?
Go to the cable and wireless office. คุณไปยังที่ทำการส่งวิทยุและโทรเลข
Only the counter for cables is open.  แผนกรับส่งโทรเลขเท่านั้นที่ยังเปิดอยู่
Please forward. กรุณาส่งต่อ
By airmail. โดยเมล์อากาศ
If unclaimed please return to this address. ถ้าไม่มีผู้รับโปรดส่งคืนมายังที่อยู่นี้
Address unknown. ไม่ทราบที่อยู่
There was a big postal strike in England recently เมื่อเร็วๆ นี้พนักงานไปรษณีย์ในประเทศอังกฤษนัดหยุดงานกันครั้งใหญ่

Tuesday, December 2, 2014

Social English 4

Social  English4
            สามอาทิตย์ผ่านไป สำหรับการอบรมหลักสูตร Social  English สำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จังหวัดมุกดาหาร 
           บรรยากาศในการอบรม โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสาร ด้านการฟัง และการพูด ทุกคนมีความกล้ามากขึ้น สามารถทักทายกันได้ ร่วมทั้งการเล่าเรื่อง โดยการนำคำศัพท์ที่ทุกคนเคยเรียนมาแล้ว 
          นำมาใช้ในการพูด มาสื่อสารตลอดเวลา
          ครูได้จำลองสถานการณ์ ให้ผู้เรียนได้แสดงออกกัน โดยเฉพาะทักษะการพูด
จังหวัดมุกดาหาร
พร้อมแล้ว
          ได้รับความร่วมมือ จากผู้เรียนเป็นอย่างดี ทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน ทุกคนพกความมั่นใจมาอย่างเต็มร้อย
         พลอยทำให้คณะครูมีกำลังใจที่จะสอนเช่นกัน ในอาทิตย์นี้ มีเรื่องที่จะเรียนกัน
         -  การสนทนาทางโทรศัพท์ (Telephone Conversation)
         - การให้คำแนะนำ การช่วยเหลือ (Advising and Helping)
 
สนทนาภาษาอังกฤษกัน แสนสนุก
     
   และเช่นเคย เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เรียนเป็นอย่างดี คือเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง และเพลงในสัปดาห์นี้
 
  เพลง More Than I Can Say
 จากการฟัง
 
  จากการอ่าน
ร้องแล้วดูความหมาย 

Tuesday, November 25, 2014

Social English 3

Social  English 3
           ผ่านมาแล้ว สองอาทิตย์ สำหรับการอบรมหลักสูตร Social  English สำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จังหวัดมุกดาหาร 
           บรรยากาศการอบรม โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสาร ด้านการฟัง และการพูด ทุกคนมีความกล้ามากขึ้น สามารถทักทายกันได้ ร่วมทั้งการเล่าเรื่อง โดยการนำคำศัพท์ที่ทุกคนเคยเรียนมาแล้ว 
          นำมาใช้ในการพูด 
          ส่วนด้านการฟัง จะใหครูผู้สอนใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา พูดช้าๆ และใช้คำศัพท์ง่าย เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการฟัง กับผู้เข้ารับการอบรมให้มากขึ้น
          นอกจากครูพูดคุยให้นักเรียนฟังแล้ว ยังใช้เพลงประกอบเสริมทักษะในการฟังอีกด้วย
          ในอาทิตย์ที่ 3 เราเริ่มด้วยบทเรียนนี้

           การเชิญชวน (Invitation)
           การแสดงความขอบคุณการชื่นชม และการแสดงความยินดี
           (Thanks,Compliment and Congratutation)
และบทเพลงที่เราฝึกการฟัง

ฝึกฟัง

 Trouble Is A Friend


ฝึกร้อง

Trouble Is A Friend
  

Trouble Is A Friend
บรรยายไทย


Monday, November 17, 2014

Social English 2

Social  English2

      วันอาทิตย์ที่ผ่านมา เป็นวันอาทิตย์แรกของอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ไปรษณีย์จังหวัดมุกดาหาร หลักสูตร Social  English
      เรื่องที่ได้จัดการเรียนรู้ ก็มี 
      1. การทักทาย (Greeting ) และการตอบคำทักทาย 
        How to greet someone in English.
     2. การแนะนำตัว (Introduction)
ครูครับครู
การทักทาย Greeting              


ที่เน้นในการอบรมมากที่สุดก็คือ ทักษะการฟัง และทักษะการพูด เพราะเรารู้ดีว่า คำศัพท์ที่บุคลากรมีอยู๋นั้น ถ้านำมาใช้ มาร้อยมาเรียง สามารถสื่อสารเบื้องต้นได้ และก็เป็นไปตามคาดทุกคนเรียนรู้อย่างสนุก บางคนสัญญาว่า นอกจากพูดแล้ว ยังจะร้องเพลงให้ฟังด้วยตลอดระยะเวลา เกือบ 6 ชั่วโมงทุกคนสนุก และลุ้นเพื่อนตลอด
    
    อาทิตย์ที่สองของการอบรม เราจะเริ่มกันด้วย เนื้อหาง่ายดังนี้

       การสนทนากับคนแปลกหน้า (Talking to a strager)
    การขออนุญาต (Permission)
   โดยจะให้ครูสื่อสารภาษาอังกฤษให้มาก ทั้งการพูด การฝึกให้พูด การฝึกฟัง ทั้ังจากครู และฟังสื่อ
    ในแต่ละช่วงฝึกพูด ฝึกฟัง จากเพลง ในอาทิตย์นี้
TELL LAURA I LOVE HER
TELL LAURA I LOVE HER 
บรรยายไทย 
 
     ในระหว่างปรึกษากันว่าจะเอาเพลงไหนดี วิทยากรที่ร่วมกันอบรมเสนอแนะว่าน่าจะมีเพลงนี้ด้วย
MY LOVE


 My Love บรรยายไทย

Thursday, November 13, 2014

Social English1

Social  English1
     วามเป็นครูเป็นได้ทุกเวลา ทุกคนมีความเป็นครูอยู่ในตัวเอง ในขณะเดียวกันผู้เรียนหรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้ก็มีอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียว กัน และมีอยู่ในตัวตนของทุกคน
     ได้รับความมอบหมายจากผู้บริหาร ให้จัดการเรียนรู้ให้กับคณะไปรษณีย์มุกดาหาร ที่จะมาเรียนรู้หลักสูตร Social English เพื่อนำไปใช้ในการปฎิบัติหน้าที่
      ซึ่งระยะเวลาที่จะใช้ในการเรียนรู้จำนวน 30 ชั่วโมง 
      เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ เป็นไปตามสมัยนิยม เลยใช้เวที ครูครับครูเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน โดยจะใช้ครูต่างชาติ และครูคนไทยผสมผสานกับครูชาวไทย
     หลักสูตรที่จะใช้ในการจัดการเรียนมี มี 10 สถานการณ์ดังนี้
     1. การทักทาย (Greeting ) และการตอบคำทักทาย 
        How to greet someone in English.
     2. การแนะนำตัว (Introduction)
     3. การสนทนากับคนแปลกหน้า (Talking to a strager)
     4. การขออนุญาต (Permission)
     5. การเชิญชวน (Invitation)
     6. การแสดงความขอบคุณการชื่นชม และการแสดงความยินดี
         (Thanks,Compliment and Congratutation)
     7. การขอโทษ (Apoogising)
     8. การสนทนาทางโทรศัพท์ (Telephone Conversation)
     9. การให้คำแนะนำ การช่วยเหลือ (Advising and Helping)
     10. การกล่าวอำลา (Saying Goodbye)
       ตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรม จะใช้ที่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และรายงาน

                       เริ่มบทเรียนแรกด้วยการนำบทเพลง ที่มากด้วยความหมายมาฝาก
 Take Me To Your Heart

      เริ่มการทักทายกันเลยหลังจากได้ดูเพลงพร้อมกับร้องคาราโอเกะ ทักษะที่สำคัญในการพูดคือการฟังยิ่งได้ฟังคนที่เป็นเจ้าของภาษา ยิ่งมีทักษะ
การทักทาย (Greeting )


Monday, June 9, 2014

วันไหว้ครู

ไหว้ครู
ครูครับครู
       พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง
       การไหว้ครูมีใช้ในหลายกิจกรรม เช่น การไหว้ครูในโรงเรียน พิธีกรรมของโรงเรียนในวันครู  การไหว้ครูมวย เป็นการไหว้ครูด้วยลีลาของศิลปะมวยไทย เช่นเดียวกับ กระบี่กระบอง การไหว้ครู ก่อนการแสดงศิลปะดนตรี เช่น หนังตะลุง และการไหว้ครูในงานประพันธ์ เรียกว่า บทไหว้ครู หรือ อาเศียรวาท (อาเศียรพาท ก็ว่า) เป็นการกล่าวระลึกถึงบุญคุณครู และขอความเป็นสิริมงคล

       ดอกไม้ที่ใช้ในการไหว้ครู

     ในปัจจุบันดอกไม้ที่ใช้ไหว้ครูกัน ส่วนมากมักจะเป็นดอกกุหลาบ หรือเป็นดอกไม้ที่เป็นชื่อฝรั่ง หรือแล้วแต่ร้านจัดดอกไม้จะจัดให้ ความหมายของดอกไม้เปลี่ยนไป  และก่อนวันไหว้ครู เหล่านักเรียนจะขะมักเขม้น คือ ตั้งใจทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป ทันวันไหว้ครู เป็นที่สนุกสนานมาก

       ในพิธีไหว้ครูนับตั้งแต่สมัยก่อน จะใช้ดอกไม้หลัก 3 อย่างในการทำพาน ซึ่งดอกไม้ ความหมายในการระลึกคุณครู ได้แก่
       หญ้าแพรก (หมายถึง การเจริญงอกงามของสติปัญญา)  สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุด่าของครูบาอาจารย์   

หญ้าแพรก

        ดอกเข็ม  (หมายถึง เฉลียวฉลาด) สื่อถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม
ดอกเข็ม
  
        ดอกมะเขือ (หมายถึง การอ่อนน้อมถ่อมตน)  สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึง นักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลงเสมอ  

ดอกมะเขือ

       ข้าวตอก เนื่องจากข้าวตอกเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟอ่อนๆ ให้ร้อนเสมอกันจนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อข้างในขยายออก จนดันเปลือกให้แยกออกจากกัน ได้ข้าวสีขาวที่ขยายเม็ดออกบาน ซึ่งสามารถนำไปประกอบพิธีกรรม หรือทำขนมต่างๆได้ ดังนั้น ข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ เอาชนะความซุกซนและความเกียจคร้านของตัวเองได้ ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก 

ข้าวตอก


        คำไหว้ครู ของนักเรียน                              
(หัวหน้านำ)   ปาเจราจะริยาโหนติ

(รับพร้อมกัน) คุณุตตะรา    นุสาสะกา

 *  ข้าขอประณตน้อมสักการ              บูรพาคณาจารย์

     ผู้กอปรเกิดประโยชน์ศึกษา

 *  ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา                  อบรมจริยา

     แก่ข้าฯ  ในการกาลปัจจุบัน

 *  ข้าฯขอเคารพอภิวันท์                   ระลึกคุณอนันต์

     ด้วยใจนิยมบูชา

 *  ขอเดช  กตเวทิตา                       อีกวิริยะพา

     ปัญญาให้เกิดแตกฉาน

 *  ศึกษาสำเร็จทุกประการ                  อายุยืนนาน

     อยู่ในศีลธรรมอันดี

 *ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี                   ประโยชน์ทวี

   แก่ชาติและประเทศไทยเทอญ


** ปัญญวุฑฒิ  กะเรเต  เต   ทินโนวาเท   นะมามิหังฯ คำปฏิญาณตน

เราคนไทยใจกตัญญู   รู้คุณชาติ  ศาสนา  พระมหากษัติย์

เรานักเรียนจักต้องไม่ประพฤติตนให้เป็นที่เดือนร้อนต่อตนเองและผู้อื่น   

 ปาเจรา จริยาโหนติ  คุณุตรา นุสาสการ

                       ข้าขอประณตน้อมสักการ   บูรพคณาจาร

               ผู้กอบประโยชน์ศึกษา    ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา

 อบรมจริยา       แก่ข้าในกาลปัจจุบัน

              ข้าขอเคารพ อบภิวันท์   ระลึกคุณอนันต์  ด้วยใจนิยมบูชา

              ขอเดชกตเวทิตา  อีกวิริยะพา    ปัญญาให้เกิดแตกฉาน

              ศึกษาสำเร็จทุกประการ    อายุยืนนาน   อยู่ในศีลธรรมอันดี

              ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี    ประโยชน์ทวี  

               แก่ข้าและประเทศไทยเทอญ
******* 
ปลายดินสอจาก http://th.wikipedia.org และศิษย์มีครูทุกท่าน